Skip to main content

Splošni pogoji poslovanja
1. Ob predložitvi članske izkaznice v FIT13 centru je članu omogočeno neomejeno število obiskov v FIT13 centru v času obratovanja. Obratovalni čas je objavljen na spletni strani www.fit13.si in na fitnes centru ali sončnem studiu.

2. Člansko izkaznico in storitve, izhajajoče iz članstva, lahko uporablja le oseba, ki je navedena na pogodbi in na katero se glasi članstvo. Članstvo ni prenosljivo.

3. Član izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji in hišnim redom fitnes prostorov, savne in solarija in ga kot takega sprejema. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, kraji itd., lahko FIT13 prepreči članu dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi za čas celotnega trajanja članske pogodbe. FIT13 v takem primeru lahko takoj odpove pogodbo članu brez odpovednega roka. V kolikor član plača vadnino vnaprej do 12 mesecev, v primeru odpovedi pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.

4. FIT13 ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe člana ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v FIT13 centru s strani člana. Član je dolžan s stvarmi in predmeti FIT13 ravnati previdno in skladno z navodili za vsako posamezno napravo, splošnimi pogoji, hišnim redom in navodili osebja FIT13. V primeru naklepno ali iz malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila naprav ali stvari tisti, ki je škodo povzročil. V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav člana se mora o uporabi fitnes naprav in vadbi član posvetovati z zdravnikom.

5. Člansko izkaznico dobi član brezplačno. Izkaznica ni prenosljiva. Izgubo izkaznice je potrebno takoj sporočiti v center FIT13. Člansko izkaznico se izdaja za obdobje trajanja članske pogodbe. Ob dnevu prenehanja veljave članske pogodbe je član dolžan člansko izkaznico vrniti.

6. Mesečna vadnina in druge mesečne obveznosti člana zapadejo v plačilo vsak mesec, glede na izbran datum. Obveznosti član lahko plača v gotovini, s kreditno ali drugo veljavno plačilno bančno kartico, ali s trajnikom preko direktne obremenitve. Mesečno vadnino je treba plačevati do konca trajanja pogodbe oziroma do konca trajanja obdobja vadnine (12 mesecev), tudi če član ne koristi uslug centra FIT13. Član lahko plača vadnino do 12 mesecev vnaprej v enkratnem znesku.

7. Član je upravičen do uporabe vseh storitev centra FIT13 samo v primeru, da ima poravnano vadnino ali druge obveznosti po članski pogodbi in da nima zapadlih ter neplačanih obveznosti. Članska izkaznica ne dovoljuje članu brezplačne uporabe solarija, razen če ima član sklenjeno ustrezno vadnino.

8. Pri zamudi plačila obveznosti po članski pogodbi bo center FIT13 članu poslal opomin. Za vsak opomin se članu zaračunajo stroški opomina v višini 3 EUR. V primeru zamude plačila obveznosti po članski pogodbi je član dolžan plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti posameznega dolgovanega zneska dalje do plačila. Član je dolžan povrniti centru FIT13 vse bančne stroške, ki bi dejansko nastali v primeru, ko direktna obremenitev transakcijskega računa člana zaradi pomanjkanja sredstev na njem ne bo mogoča.

9. Zneski vadnine vključujejo davek na dodano vrednost, ki za vadnino vodeno vadbo in uporabo fitnesa trenutno znaša 9,5% in sončenje v solarijih 22%. V primeru spremembe davka na dodano vrednost si FIT13 pridržuje pravico, da enostransko spremeni mesečne zneske vadnin in plačil za sončenje v solariju v skladu s spremembo stopnje davka na dodano vrednost.

10. Ne glede na morebiten namen plačila je izrecno dogovorjeno, da se s plačili, prejetimi s strani člana, najprej odplačajo stroški, nato obresti in na koncu glavnica.

11. Spremembe naslova člana in podatkov o banki člana je treba nemudoma sporočiti centru FIT13 v pisni obliki. Spremembe podatkov o banki je mogoče upoštevati le, če so posredovani vsaj pet dni pred naslednjo direktno obremenitvijo.

12. Če stranka s plačilom dogovorjenih vadnin ali drugih obveznosti po članski pogodbi zamudi za najmanj 6 tednov in če je bil stranki brez uspeha poslan opomin s postavljenim dodatnim rokom 8 dni za plačilo, se šteje, da je član v zamudi s plačilom in takoj zapadejo vsi zneski do naslednjega možnega datuma odpovedi pogodbe o članstvu.

13. Zaradi manjših omejitev uporabe storitev centra FIT13 ne upravičujejo predčasne odpovedi pogodbe. V tem primeru član nima pravice zahtevati odškodnino od centra FIT13. FIT13 tudi ne odgovarja za nezmožnost uporabe FIT13 centra v primeru objektivnih okoliščin, na katere FIT13 nima vpliva (izpad elektrike, vremenske težave, ipd.).

14. FIT13 si pridružuje pravico, da zaradi pomembnih razlogov na strani stranke kadar koli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka. Takšni vzroki so predvsem:
a)hujše kršitve članske pogodbe, splošnih pogojev ali hišnega reda,
b)namerna zloraba članske izkaznice s strani člana,
c)storitev kaznivega dejanja ali prekrška proti FIT13, drugemu članu ali zaposlenemu v centru FIT13.
V kolikor bodo podani ti razlogi član izrecno soglaša, da bo poravnal centru FIT13 odškodnino v višini vadnine do izteka članstva. V kolikor član plača vadnino vnaprej za 12 mesecev, v primeru odpovedi pogodbe po tej točki ni upravičen do vračila že vplačanih zneskov.

15. V primeru zaprtja ali prenehanja obratovanja FIT13 centra ima član pravico do uporabe storitev FIT13 vsaj v enakovrednem prostoru, sicer pa ima član pravico le do uporabe storitev prostorov FIT13, na katerega se nanaša članska pogodba.

16. Član ni vedno in ob vsakem času upravičen do uporabe vseh delov opreme FIT13, kot na primer če drug član uporablja fitnes napravo, če je fitnes naprava ali solarij v okvari, ali če so garderobne omarice zasedene. Zaradi tega član ne more zahtevati vračila vadnine in nima odškodninskih zahtevkov do FIT13.

17. Članska pogodba daje članu pravico do proste uporabe vseh naprav za vadbo in pravico, da se v ponujenih solarijih sonči vsak dan enkrat na dan do 30 minut, skladno s sklenjenim paketom vadnine. Naprave je mogoče koristiti v odpiralnem času posameznega centra ter skladno s splošnimi pogoji in hišnim redom.

18. Za izgubljene in odtujene predmete FIT13 ne prevzema odgovornosti.

19. FIT13 si pridržuje pravico, da spremeni časovno omejitev solarijev, zaradi česar ne more odpovedati članske pogodbe. Neizkoriščene storitve zapadejo tako, da neizkoriščene storitve določenega dne ni mogoče prenesti na druge dni.

20. Kabine solarija sme uporabljati največ 1 (ena) oseba naenkrat.

21. Dvoje ali več sončenj v istem dnevu v solariju ni dovoljeno.

22. Pri uporabi solarija priporočamo načeloma največ dve sončenji na teden oziroma trideset sončenj na leto. Sončenje je odvisno od tipa kože člana. Predpostavlja se, da vsak član pozna svoj tip kože. Člana se izrecno opozori na možne zdravstvene nevarnosti zaradi napačnega ravnanja z napravami za sončenje, zlasti zaradi predolgega ali prepogostega sončenja.

23. Sončenje, ki zaradi izbire naprave in trajanja povzroči opekline, je prepovedano. Od sonca opečene kože ni dovoljeno sončiti. Če jemljete zdravila in uporabljate kozmetiko, morate pred sončenjem pri zdravniku preveriti, ali to vpliva na občutljivost in sončenje.

24. Člani morajo upoštevati navodila in priporočila za sončenje v FIT13. Če pride zaradi kršitve priporočenih časov sončenja do opeklin ali drugih poškodb, FIT13 za to ne odgovarja.

25. V kolikor solarija na določen dan član ne uporablja ali pa uporaba ni mogoča iz objektivnih razlogov, se članu ne povrne del vadnine zaradi neuporabe.

26. Dodatni ustni dogovori ali drugi dogovori k pogodbi o članstvu ne veljajo.

27. V primeru prepovedi delovanja na osnovi odločbe državnih organov se veljavnost podpisane pogodbe v času zaprtja zamrzne in se avtomatično podaljša za dolžino časa zaprtja po ponovnem odprtju. Vse vstopnice, ki so bile plačane v enkratnem znesku se v času zaprtja na osnovi odločbe državnih organov za čas zaprtja zamrznejo in se avtomatično podaljšajo po ponovnem odprtju. Stranka zaradi zaprtja, ki je posledica odredbe državnih organov ni upravičena do kakršne koli vračila denarja.

28. FIT13 si pridržuje pravico do enostranske spremembe ali dopolnitve določil Splošnih pogojev poslovanja. Sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev poslovanja je veljavna z dnem objave novega popolnega izvoda Splošnih pogojev v prostorih FIT13.

29. Z vročitvijo po članski pogodbi se razume vročitev članu na naslov, ki ga je naslovnik navedel v pogodbi (naslov stalnega ali začasnega bivališča). V primeru, da član ne prevzame priporočeno poslanega dokumenta ali da zavrne sprejem, nastopi fikcija vročitve poštne pošiljke. Če član s svojim dejanjem ali opustitvijo prepreči vročitev dokumenta in dokument pošta vrne pošiljatelju kot nevročen, posledice vročitve nastanejo na dan, ko je pisanje/pošiljka vrnjena. Posledice vročitve nastanejo tudi takrat, ko član zavrne prevzem dokumenta in sicer z dnem vračila le-tega.

28. Neveljavnost posamezne pogodbene določbe ne pomeni neveljavnost pogodbe v celoti in ostane zaradi tega pogodba v delu določb, ki so veljavne, še naprej v veljavi.

29. FIT13 in član se dogovorita, da bosta poskušala vse spore iz tega razmerja reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, za vse spore iz te pogodbe in pogodbenega odnosa dogovorita pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani.